Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky internetového obchodu společnosti A-interier, s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě, provozovaném společností A-interier, s.r.o., se sídlem Mokrá IV 338, PSČ 76001, Zlín, IČ: 26961725, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C 48420.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem a jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi A-interier, s.r.o., jakožto Prodávajícím, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou Kupující, který nemá postavení spotřebitele, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném ve znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva  kupní, smlouva o dílo, případně  jiné  smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je společnost A-interier, s.r.o., se sídlem Mokrá IV 338, PSČ 76001, Zlín, IČ: 26961725, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C 48420, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu, případně převzetím rezervovaného zboží Kupujícím. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, provozovaném společností A-interier, s.r.o., jsou závazné dle ustanovení těchto Obchodních podmínek. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, a rovněž i s Reklamačním řádem.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je akceptací návrhu.

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky Prodávajícím.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému Prodávajícího.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku elektronicky zaslaného potvrzení objednávky Prodávajícím, označené jako "závazné potvrzení objednávky“, či telefonické potvrzení objednávky Prodávajícím, kdy si Prodávající a Kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a rovněž způsob a termín doručení.

Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány nejdříve až následující pracovní den.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření Kupní smlouvy.

Pokud cena nabízeného produktu a jeho skladová dostupnost uvedené v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího nesouhlasí s údaji uvedenými v internetové nabídce Prodávajícího a v následné objednávce Kupujícího, není potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího považováno za akceptaci, ale za nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. V takovém případě má Kupující právo svou objednávku zrušit. Pokud tak neučiní do 24 hodin od doručení potvrzení objednávky, má se za to, že konkludentně souhlasí s novým návrhem na uzavření smlouvy a tímto vzniká Kupní smlouva.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy až okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána vždy v českém jazyce.

4. Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím na základě objednávky či uvedená při telefonickém hovoru s Prodávajícím, případně osobní odběr zboží v prodejnách či prostorách Prodávajícího.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností Prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude Kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající.

Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si  vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby resp. pošty.

Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

V případě osobního odběru je zboží zákazníkovi v provozovně dodavatele přichystáno k odběru po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží (pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak).
Kupující má právo si zboží v provozovně či prostorách Prodávajícího před převzetím prohlédnout.5. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 53 odst.7 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

- zboží doručte zpět na tuto adresu:
A-interier, s.r.o.
prodejna Ložní soupravy
nám. Míru 66
Zlín 760 01

- zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

- Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

- peníze za zboží a náklady na dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

- byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

- na dodávku novin, periodik a časopisů

- spočívajících ve hře nebo loterii

Za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese Prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato Prodávajícím.

Při vrácení zboží do 14 dnů má zákazník nárok na celou kupní cenu a dopravné uvedené na faktuře. Náklady na doručení zboží zpět k nám hradí Zákazník.


Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží či zjevné chyby při psaní. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

6. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu společnosti A-interier, s.r.o. a v souladu s právním řádem platným v ČR.

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, práva plynoucí ze záruky, apod., upravuje v podrobnostech Reklamační řád.

7. Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.

Veškeré ceny (včetně akčních) platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Ceny výrobků jsou uváděny v českých korunách.

  • · V hotovosti: při osobním odběru zboží v prodejně či prostorách prodávajícího

  • · V hotovosti: při převzetí zboží – dobírkou

Při přebírání zboží od přepravní společnosti, resp. pošty – zboží hradíte v hotovosti řidiči přepravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli.

  • · Platební kartou Visa, MasterCard, aj.

Pouze při možnosti platit kartou u řidiče přepravní společnosti (prosím ověřte si před doručením).

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Toto zpracování slouží výlučně pro evidenci a potřeby Prodávajícího, sledování procesů vyřízení objednávky, vyřízení dodávky zboží, vyřízení reklamace apod.Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného uvedenou v internetovém obchodě společnosti A-interier, s.r.o., nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád nabývají účinnost 1.4. 2013. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.